Marko Juvan

Zadnja sezona modernizma in maj ’68: svet, Pariz, Ljubljana

29,00 

obseg: 306

zbirka: Novi pristopi

izid: 2023

avtor_ica: Marko Juvan

zvrst: esejistika

kategorija: knjige

Slovenski modernizem z gledišča sistemske teorije svetovne literature, povezave s študentskim gibanjem in političnost literature nekdaj in danes.

O knjigi

Monografija se posveča slovenskemu modernizmu šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja, in sicer z gledišča sistemske teorije svetovne literature. Avtorja zanimajo povezave med literaturo, teorijo in  politiko študentskega gibanja v »dolgem letu 1968«, pa tudi položaj slovenske literature v jugoslovanskem družbenem sistemu socialističnega samoupravljanja kot vmesni periferiji med kapitalističnim Zahodom in realsocialističnim Vzhodom. Posebno pozornost namenja političnosti literature nekdaj in danes, tudi vlogi univerzitetnih intelektualcev. Analizira eksperimentalno neoavantgardo in (post)strukturalistične teorije teksta (OHO in ljubljanska lacanovska šola). Ob nekaj izbranih primerih obravnava spremembe, ki jih je doživljala inovativna slovenska umetniška produkcija v obdobju med dvema zrcalno nasprotnima letnicama (68/89). Kot poudarja Juvan, letnici zaznamujeta kontekst tranzicije iz domnevno neuspele antikapitalistične svetovne revolucije v začasno uspelo globalno neoliberalno kontrarevolucijo. Političnost umetnosti uzavešča razpoke v današnjem svetovnem sistemu, ki naj ne bi imel nobene alternative. 

O avtorju_ici

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Je član uredništev Primerjalne književnosti, CLCWeb, Context in Slavica litteraria. Soureja zbirko Studia litteraria. 2002–06 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, 2007–11 v Izvršnem odboru REELC/ENCLS, od 2008 v Komiteju za literarno teorijo ICLA/AILC. V zadnjih petih letih je mdr. objavil tri samostojne knjige: Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Z Darkom Dolinarjem je uredil zbornik Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk (Ljubljana: Založba ZRC, 2008).