Marko Juvan

Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature

izid: 2006

zbirka: Novi pristopi

zvrst: teorija

avtor_ica: Marko Juvan

kategorija: knjige

Marko Juvan (1960) na ZRC SAZU raziskuje literarno in kulturno teorijo ter romantično in moderno slovensko književnost (tudi v primerjalnem kontekstu), na ljubljanski univerzi pa predava literarno teorijo.

O knjigi

Marko Juvan (1960) na ZRC SAZU raziskuje literarno in kulturno teorijo ter romantično in moderno slovensko književnost (tudi v primerjalnem kontekstu), na ljubljanski univerzi pa predava literarno teorijo. Eden izmed nasledkov njegove monografije Literarna veda v rekonstrukciji – to je že njegova četrta knjiga, ki je izšla pri LUD Literatura – je predlog, naj se literarna teorija preoblikuje v teorijo literarnega diskurza, »literarna zgodovina pa naj se odpove pretenzijam po totaliteti in sledi vzoru odprtega hipertekstnega arhiva, v katerem se razgrinjajo kompleksnosti literarnega polja in njegovih časovnih preobrazb«.

Iz knjige

Kriza na ravni družbenega pomena književnosti in stroke, ki se ji posveča, prinaša tudi po mojem mnenju dilemo, ali se bo literarna veda v dosedanjih institucionalnih okvirih postopno marginalizirala in postala ezoterična vednost maloštevilnih razumniških elit ali pa bo morala pristati na pojmovno-metodološko ter institucionalno preureditev – torej na rekonstrukcijo – svojega znanstvenega in pedagoškega polja, in to v dialogu z družboslovjem, zgodovinopisjem, kulturologijo, semiotiko in raziskavami medijev.

O avtorju_ici

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se ukvarja z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, z vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Je član uredništev Primerjalne književnosti, CLCWeb, Context in Slavica litteraria. Soureja zbirko Studia litteraria. 2002–06 je bil predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost, 2007–11 v Izvršnem odboru REELC/ENCLS, od 2008 v Komiteju za literarno teorijo ICLA/AILC. V zadnjih petih letih je mdr. objavil tri samostojne knjige: Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2008), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Z Darkom Dolinarjem je uredil zbornik Primerjalna književnost v dvajsetem stoletju in Anton Ocvirk (Ljubljana: Založba ZRC, 2008).