LUD Literatura

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger veljajo za Facebook in Instagram profile LUD Literature.

Splošne določbe

1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradnih iger (v nadaljevanju: nagradna igra) je LUD Literatura, Trubarjeva 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Potek nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre nagradne igre je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija knjig organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje potencialnih kupcev.

 

4. Pravila in način za sodelovanje v nagradni igri

Pravila in način sodelovanja so določeni pri vsaki posamezni nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre prek spletnega obrazca samovoljno oddajo zahtevane kontaktne podatke (Ime, Priimek, E-poštni naslov) IN izrazijo svojo voljo glede ponujenega načina trženja (Prejemanje elektronske pošte LUD Literature). Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili in pogoji nagradne igre.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

5. Nagrade

Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili in s pravili posamezne nagradne igre. Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu razpisa posamezne nagradne igre. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Dodatni pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob pristopu k nagradni igri oz. na način predhodno določen v vsaki posamezni nagradni igri.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko (po potrebi). Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiro nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja.

 

6. Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

 

Končne in prehodne določbe

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook ali Instagram strani.

Kdor bere, je udeležen!

Prijava na Literaturin obveščevalnik

* obvezno polje

Za obveščanje uporabljamo storitev Mailchimp, ki bo tvoje podatke uporabljala skladno s pravili. Vedno si lahko premisliš. Brez nadaljnjega. Navodila za odjavo ali spremembo nastavitev so na dnu vsakega elektronskega dopisa. Tvoje podatke in odločitve bomo spoštovali. Spodaj lahko potrdiš, da se s tem strinjaš.